องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่งพระ
http://qrcode.thaiguild.com
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 25/11/63..
โครงการเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถื่น ชย.ถ.65-005 สายห้วยขี้ตม- ท่าเริงรมย์ 13/11/2563...
ประกาศแผนอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2564 30/10/63...
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 28/10/63...
แบบรายงานจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 64... 5/10/63...
 แบบรายงานจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 63... 5/10/63...
 แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2564(นมโรงเรียน) 5/10/63...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินห้าพัน ไตรมาสที่ 4 1/10/63..
ประกาศผู้ชนะหินคลุก หมู่ 1-10   22/9/63...
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1-10 17/9/63...

หน้าถัดไป ...
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคมนายอร่าม เท่าธุรี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
          กฎ คณะ มติ ครม ที่เกี่ยวข้อง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าถัดไป...............
        จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
อบต.ทุ่งพระได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 62.............
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการทีมทุ่งพระสู่ไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี  2563.............
อบต.ทุ่งพระจัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกาย
ต้านภัยยาเสพย์ติด......63.
อบต.ทุ่งพระร่วมกิจกรรมบุญเดือนสี่ประเพณีไทยคอนสาร ปี 62....
แผนงานติดตามและประเมินฯ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 10/11/63...
ประกาศเรียกประชุมสภา์ สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ 4 5/11/63,...
ผลคะแนน LPA 20/10/63..
ระกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 10/9/63...
จดหมายข่าว อบต.ทุ่งพระ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 20/8/63...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประชุมสภา สมัยที่ 3 3/8/63...
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ-รายงานสมัยที่-2 12/5/63...
ข่าวประชาสัมพันธ์...
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
หน้าถัดไป...

ระเบียบและกฎหมาย อปท