องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่งพระ
http://qrcode.thaiguild.com
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล ม.4 เลขที่ 29/2563 30/6/63...
สัญญาจ้างเสริมผิวอัลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 เลขที่ 26/2563 8/5/63...
แผนการจัดหาพัสดุแบบ ผด 3/2 ไตรมาส 2 30/6/63...
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนไตรมาส 3 1/7/63...
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5 พัน ไตรมาสที่ 3 1/7/63...
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบกลาง 2563 เพิ่มเติม 30/6/63...
ประกาศผู้ชนะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า 4/6/63...
ร่างขอบเขตของงานราคากลางโครงการขุดหลุมในคลองต้านภัยแล้ง 26/5/63...
ประกาศสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2   25/5/63...
ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น 28/5/63...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 2705./63...
ราคากลาง ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างขุดบ่อบาดาล 21/5/63...
ประกาศผู้ชนะชุดโคมไฟถนน หมู่ที่ 1-10 22/05/63...
ร่างคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 22/5/63...
หน้าถัดไป ...
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคมนายอร่าม เท่าธุรี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
          กฎ คณะ มติ ครม ที่เกี่ยวข้อง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าถัดไป...............
        จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
อบต.ทุ่งพระได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 62.............
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการทีมทุ่งพระสู่ไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี  2563.............
อบต.ทุ่งพระจัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกาย
ต้านภัยยาเสพย์ติด......63.
อบต.ทุ่งพระร่วมกิจกรรมบุญเดือนสี่ประเพณีไทยคอนสาร ปี 62....
แผนงานติดตามและประเมินฯ
รายงานการกำกับติตตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2563
รายงานการกำกับติตตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติตตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2563...
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2562...
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563
การใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.....

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม...
ขั้นตอนการับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
การบริหารงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทจริต
รียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ  สมัยวิสาม สมัยที่ 2
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ สมัยวิสามัย สมัยที่ 2
ระเบียบและกฎหมาย อปท