องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
http://qrcode.thaiguild.com
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า


ายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมการแข่งขันกีฬา
ระหว่างผู้บริหารส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัด
เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
มหกรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๑๙
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล หมู่ที่ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2    26/04/2562.................

ประกาศราคากลางธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22/04/2562............
.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62).......
ประกาศราคากลาง ขอบเขตของงาน ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2......26/03/2562......
ประกาศราคากลาง ขอบเขตของาน คสล.หมู่ที่ 7 ........ 26/03/2562.............
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.61)......

ราคากลาง ขอบเขตของงาน โครงการขยายเขต ระบบประปา หมู่ที่ 7  11/03/2562........

ราคากลาง ขอบเขตของงาน โครงการขุดลอกลำห้วยโปร่ง 11/03/2562..........

ราคากลางและขอบเขตปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1   29/01/62.........

ราคากลางและขอบเขตวางท่อ หมู่ที่ 2 29/01/62............
ราคากลางและขอบเขตหินคลุก หมู่ที่ 5 29/01/62............
ราคากลางและขอบเขตประปา หมู่ที่ 6 29/01/62...........
ราคากลางและขอบเขตประปา หมู่ที่ 9 29/01/62............
จดหมายข่าวเดือน ธันวาคม 2561..........

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2    24/12/2561...........

ราคากลาง ปร 4 ปร5 จ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 ....................................

แบบรูปรายการ ร่างขอบเขตของานจ้างก่อสร้างลานกีฬา 12/11/2561.........................

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาหมู่ที่ 2   13/11/2561...............................
.
ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 11/12/2561...........................

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7  12/12/2561............................

รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 29/11/2561...................
..
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2    27/11/2561................................
ขอบเขตของงาน/ราคากลาง/แบบ ปร4 ปร5/แบบมาตรฐาน/แบบสรุปแนบ ปปช. โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่ ที 2  23/11/2561....
รายงานข้อมูลผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต................

แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด1/แบบ ผด2 ประจำปีงบประมาณ 2562...........

รายงานรายรับ-รายจ่ายไตรมาสที่ 1และ ไตรมาสที่ 2........

รายงานการเงินประจำปี 2561......

ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2561........

ประกาศประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1.......................

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง...............................
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ต.ค.60-ก.ย.61...........................
ประกาศผลการจัดซื้อรถยนต์................29/06/2561............
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 10/10/2561...................

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562   2/10/2561.....

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (อาหารเสริม) ประจำปีงประมาณ 2562   1/10/2561..............

ประกาศข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562....

ประกาศราคากลางท่อระบายน้ำ...........

ประกาศราคากลางหนคลุก......

ประกาศราคากลางเคมีภัณฑ์ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง...............

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ........

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ....

รายละเอียดรายการจัดซื้อสือการเรียนการสอน......

ประกาศราคากลางการจัดซื้อนมโรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
ประกาศราคากลางการจัดซื้อนมโรงเรียนในเขตตำบลทุ่งพระ....
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหัวปลวกแหลม..........
จดหมายข่าว อบต.ทุ่งพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.....

ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5........
ราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 2,4,10..............
ราคากลางประปาหมู่ที่ 1

ราคากลางประตูทดน้ำ หมู่ที่ 2
ราคากลางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2

ราคากลางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ,7 และ  8

จดหมายข่าว อบต.ทุ่งพระ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560......

ประกาศแผนโครงการหินคลุก 28/11/2560.....
ราคากลาง ปร4 ปร 5 ตาราง ปปช.................
จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2560........
แนบราคากลางเปิดเผย ร.ร. 25 ต.ค.2560.............
แนบราคากลางนมศูนย์.......25 ต.ค.2560..................

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561   5 ต.ค 2560............
แบบรายงาน สตง..............
ประกาศแผน egp............5 ต.ค.2560
ประกาศแผน คตง..............5 ต.ค.2560
สรุปรายงานรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ประจำปี 2560...............
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ ประจำปี 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560.................
จดหมายข่าว อบต.ทุ่งพระ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 - พฤษภาคม 2560........................
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่งพระ............................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ....เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ประมาณราคาปรับปรุงแพและเครื่องสูบน้ำ 2560
ราคากลางเปิดเผยแพสูบน้ำ หมู่ที่ 2 ปี 2560

ราคากลางเปิดเผยไฟฟ้า...2560
 
รายการสื่อการเรียนการสอน ปี 2560......

ประมาณราคากลางท่อริมตลิ่ง

ราคากลางเปิดเผยวางท่อริมตลิ่ง หมู่ที่ 2
ราคากลางเปิดเผยไฟฟ้า 30 มี.ค.60
ประกาศสอบราคาประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งพระ 
   
 
เปิดเผยราคากลางประปาหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งพระ
สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยขี้ตม ปี59
  
ราคาประปาขนาดกลางหมู่ที่ 3 บ้านห้วยขี้ตม 2559
    รายการสื่อปี...59
     รายการวัสดุปี....59
      ราคากลางเปิดเผยวัสดุศูนย์.....ปี59

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคมนายอร่าม เท่าธุรี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าถัดไป...............
        จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
อบต.ทุ่งพระได้จัดโครงการเข้าวัดทำบุญในช่วงเข้าพรรษา........
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการประชาคมหมู่บ้าเพือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2564
อบต.ทุ่งพระจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการศึกษาดูงานประจำปี 60
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ระเบียบและกฎหมาย อปท