องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
http://qrcode.thaiguild.com
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า


ายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมการแข่งขันกีฬา
ระหว่างผู้บริหารส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัด
เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
มหกรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๑๙
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ....
รายละเอียดรายการจัดซื้อสือการเรียนการสอน......

ประกาศราคากลางการจัดซื้อนมโรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
ประกาศราคากลางการจัดซื้อนมโรงเรียนในเขตตำบลทุ่งพระ....
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหัวปลวกแหลม..........
จดหมายข่าว อบต.ทุ่งพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.....

ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5........
ราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 2,4,10..............
ราคากลางประปาหมู่ที่ 1

ราคากลางประตูทดน้ำ หมู่ที่ 2
ราคากลางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2

ราคากลางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ,7 และ  8

จดหมายข่าว อบต.ทุ่งพระ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560......

ประกาศแผนโครงการหินคลุก 28/11/2560.....
ราคากลาง ปร4 ปร 5 ตาราง ปปช.................
จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2560........
แนบราคากลางเปิดเผย ร.ร. 25 ต.ค.2560.............
แนบราคากลางนมศูนย์.......25 ต.ค.2560..................

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561   5 ต.ค 2560............
แบบรายงาน สตง..............
ประกาศแผน egp............5 ต.ค.2560
ประกาศแผน คตง..............5 ต.ค.2560
สรุปรายงานรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ประจำปี 2560...............
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ ประจำปี 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560.................
จดหมายข่าว อบต.ทุ่งพระ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 - พฤษภาคม 2560........................
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่งพระ............................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ....เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ประมาณราคาปรับปรุงแพและเครื่องสูบน้ำ 2560
ราคากลางเปิดเผยแพสูบน้ำ หมู่ที่ 2 ปี 2560

ราคากลางเปิดเผยไฟฟ้า...2560
 
รายการสื่อการเรียนการสอน ปี 2560......

ประมาณราคากลางท่อริมตลิ่ง

ราคากลางเปิดเผยวางท่อริมตลิ่ง หมู่ที่ 2
ราคากลางเปิดเผยไฟฟ้า 30 มี.ค.60
ประกาศสอบราคาประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งพระ 
   
 
เปิดเผยราคากลางประปาหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งพระ
สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยขี้ตม ปี59
  
ราคาประปาขนาดกลางหมู่ที่ 3 บ้านห้วยขี้ตม 2559
    รายการสื่อปี...59
     รายการวัสดุปี....59
      ราคากลางเปิดเผยวัสดุศูนย์.....ปี59

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคมนายอร่าม เท่าธุรี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าถัดไป...............
        จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
อบต.ทุ่งพระได้จัดโครงการเข้าวัดทำบุญในช่วงเข้าพรรษา........
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการปลูกต้นทานตะวันตามแนวเขตขุดลอกคลอง ปี 60
อบต.ทุ่งพระจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการศึกษาดูงานประจำปี 60
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร