องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่งพระ
http://qrcode.thaiguild.com
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายร่างขอบเขตงาน ราคากลาง ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.6 7/8/63...
ร่างขอบเขตงาน ราคากลาง ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.8 7/8/63...
ร่างขอบเขตงาน ราคากลาง ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.5 7/8/63...
ร่างขอบเขตงาน ราคากลาง ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.3 7/8/63...
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกลำห้วยหมู่ที่ 9 22/7/63...
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 4 22/7/63...
ประกาศประกวดราคาโครงการขุดลอกอ่างเก็บบุ่งน้ำลัด หมู่ที่ 4 บ้านท่าเริงรมย์13/7/63...
ประกาศประกวดราคาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโปร่ง หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าเปือย 13/7/63...
หน้าถัดไป ...
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคมนายอร่าม เท่าธุรี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
          กฎ คณะ มติ ครม ที่เกี่ยวข้อง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าถัดไป...............
        จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
อบต.ทุ่งพระได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 62.............
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการทีมทุ่งพระสู่ไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี  2563.............
อบต.ทุ่งพระจัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกาย
ต้านภัยยาเสพย์ติด......63.
อบต.ทุ่งพระร่วมกิจกรรมบุญเดือนสี่ประเพณีไทยคอนสาร ปี 62....
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประชุมสภา สมัยที่ 3 3/8/63...
ข่าวประชาสัมพันธ์...
หน้าถัดไป...

ระเบียบและกฎหมาย อปท