องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่งพระ
http://qrcode.thaiguild.com
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ม.1 บ้านห้วยแก้ว...6/9/62....
ราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ม.1 บ้านห้วยแก้ว.....................
ร่างขอบเขตของงานโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ม.1 บ้านห้วยแก้ว.............
ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2..........

ขอบเขตของงานและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2.......
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓..................26/07/62........................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคอนกรีตเสิมเหล็กหมู่ที่ 8......10/07/2562.............

ประกาศราคากลางพร้อมร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8.........
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตหมู่ที่ 4......24/06/2562.............
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคอนกรีตเสิมเหล็กหมู่ที่ 4......24/06/2562.............
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3......3/07/2562.............
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5......3/07/2562.............
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10......3/07/2562.............
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ......24/06/2562.............
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์......05/07/2562.............
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 24/06/2562.............
                  หน้าถัดไป.....


คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคมนายอร่าม เท่าธุรี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
          กฎ คณะ มติ ครม ที่เกี่ยวข้อง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าถัดไป...............
        จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
อบต.ทุ่งพระได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 62.............
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการทีมทุ่งพระสู่ไทยแลนด์ 4.0.............
อบต.ทุ่งพระจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดี.......
อบต.ทุ่งพระร่วมกิจกรรมบุญเดือนสี่ประเพณีไทยคอนสาร ปี 62....
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ระเบียบและกฎหมาย อปท