ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนพัมฯา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
นโยบายการพัฒนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนวิชาการ
ผู้นำชุมชน

     นายอร่าม     เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
แผนงานติดตามและประเมินผล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า
    ลำดับที่                                                   เรื่อง
         1                              แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการ.PDF
         2             ขั้นตอนการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ.PDF
         3                           คู่มือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม.PDF
        4                     คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ทุ่งพระ.PDF
        5                   คู่มือการปฏิบัติงานโครงการระบบประปาขนาดกลาง.PDF
        6                                         คู่มือประชาชน.PDF