ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ประกาศใช้แผน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
นโยบายการพัฒนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนวิชาการ
ผู้นำชุมชน
ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ

           นายอร่าม     เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ

        ศักยภาพในชุมชนและพื้นที่
การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวนกลุ่มทุกประเภท
แยกเป็นประเภท 46 กลุ่ม