ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ประกาศใช้แผน
แผนพัฒนา 3 ป
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
นโยบายการพัฒนา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

           นายอร่าม     เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ