ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
นายอร่าม เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาโดยทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม
ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาและเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้แก่ป่า
ภูซำผักหนามมีอุณภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.0 องศาเซลเซียส

ระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง 500 เมตร ลาดต่ำลงทางทิศตะวันออกตำบลทุ่งพระ
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแก้ว

หมูุ่ที่ 2 บ้านทุ่งพระ

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยขี้ตม

หมู่ที่ 4 บ้านท่าเริงรมย์

หมู่ที่ 5 บ้านหัวปลวกแหลม

หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสนามทราย

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยไห

หมู่ที่ 8 บ้านสวนป่า

หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าเปือย

หมู่ที่10 บ้านห้วยทรายทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ10กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่
ใกล้เคียงดังนี้ ทิศเนื้อติดกับอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นทิศใต้ติดกับตำบลทุ่งลุยลาย
ตำบล ห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิทิศตะวันออกติดกับตำบลทุ่งนาเลาอำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิทิศตะวันตกติดกับอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
22 ก.พ.2564
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
มีประมาณ 82.71 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,766 ไร่
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
ระเบียบและกฎหมาย อปท
  กฎ คณะ มติ ครม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร