ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit trackerคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
นโยบายการพัฒนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนวิชาการ
ผู้นำชุมชน
สภาพทั่วไป อบต.
สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแก้ว

หมูุ่ที่ 2 บ้านทุ่งพระ

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยขี้ตม

หมู่ที่ 4 บ้านท่าเริงรมย์

หมู่ที่ 5 บ้านหัวปลวกแหลม

หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสนามทราย

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยไห

หมู่ที่ 8 บ้านสวนป่า

หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าเปือย

หมู่ที่10 บ้านห้วยทรายทอง

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
มีประมาณ 82.71 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,766 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาโดยทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม
ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาและเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้แก่ป่า
ภูซำผักหนามมีอุณภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.0 องศาเซลเซียส
ระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง 500 เมตร ลาดต่ำลงทางทิศตะวันออกตำบลทุ่งพระ
ใกล้เคียงดังนี้ ทิศเนื้อติดกับอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นทิศใต้ติดกับตำบลทุ่งลุยลาย ตำบล
ห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิทิศตะวันออกติดกับตำบลทุ่งนาเลาอำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิทิศตะวันตกติดกับอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ10กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่
             นายอร่าม    เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ