ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ประกาศใช้แผน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
นโยบายการพัฒนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนวิชาการ
ผู้นำชุมชน

นายเสน่ห์ กัณหาเขียว

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

นายอิสระ สอนเงิน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นายปานเทพ ดลประสบ

กำนันตำบล หมู่ที่ 5
นายไมตรี วงศ์สุวรรณ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
นายวิชัย พลอยปัทมวิชิต

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
นายเลียบ ทองนาค

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
นายไสว เชื้อจำเริญ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
นายอวยชัย นาไพรวัน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
นายสมชาย ประเสรฺิฐสาร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
นางสุภาพร ขุนตา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
             นายอร่าม    เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ