ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ประกาศใช้แผน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
นโยบายการพัฒนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนวิชาการ
ผู้นำชุมชน

พันธ์กิจ
            นายอร่าม    เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการขยายตัวของตำบลและสนับสนุนการท่องเที่ยว
2.การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.อนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง
5.ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีของประชาชน
6.การดูแลประชาชนตั้งแต่ ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธ์ วัยบรรลุนิติภาวะ
วัยชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว
7.ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
8.สร้างสังคมให้อยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ