ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
นายอร่าม เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
" ทุ่งพระเมืองน่าอยู่    พัฒนาคุณภาพชีวิต    มุ่งสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำนักงาน 17/3/64...
โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟถนนส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 16/11/64...
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 11/3/64...

โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 11/3/64...
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 11/3/64..
ประกาศชุดโคมไฟถนนส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 5/3/64...
สัญญาจ้างถนน คสล ม.5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564 24/2/64...
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ 2/2/64...
ประกาศผู้ชนะถนน คสล.ม.5 22/1/64...
หน้าถัดไป ...
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท 13/1/64...
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ 18/1/64...
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ปี 2564 16/12/63...
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ  สมัยสามัญ สมัยท ี่4   7/12/63..
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 10/11/63...
ประกาศเรียกประชุมสภา์ สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ 4 5/11/63,...
ผลคะแนน LPA 20/10/63..
ระกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 10/9/63...
จดหมายข่าว อบต.ทุ่งพระ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 20/8/63...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประชุมสภา สมัยที่ 3 3/8/63...
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ-รายงานสมัยที่-2 12/5/63...
ข่าวประชาสัมพันธ์...
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
หน้าถัดไป...

22 ก.พ.2564

โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
ระเบียบและกฎหมาย อปท
  กฎ คณะ มติ ครม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พันธ์กิจ

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการขยายตัวของตำบลและสนับสนุนการท่องเที่ยว
2.การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.อนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง
5.ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีของประชาชน
6.การดูแลประชาชนตั้งแต่ ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธ์ วัยบรรลุนิติภาวะ
วัยชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว
7.ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
8.สร้างสังคมให้อยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี