ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
นายอร่าม เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
22 ก.พ.2564
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
ระเบียบและกฎหมาย อปท
  กฎ คณะ มติ ครม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ10กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่
ใกล้เคียงดังนี้ ทิศเนื้อติดกับอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นทิศใต้ติดกับตำบลทุ่งลุยลาย ตำบลห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิทิศตะวันออกติดกับตำบลทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิทิศตะวันตกติดกับอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์