องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่งพระ
http://qrcode.thaiguild.com
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


จัดซื้อจัดจ้างรายเดือนไตรมาส 2 เกิน 5พันและไม่เกิน 5 พัน เดือน มค-มี.ค.63 1/4/63...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เกิน 5 พัน ไตรมาส 2 1/4/63...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/3/63...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/3/63...

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 30/3/63..
ประกาศราคากลางครุภัณฑคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 26/3/63...
ปรับปรุงระบบประปา ม.10 24/3/64...

ปรับปรุงระบบประปา ม.1 24/3/63...
ประกาศโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 23/3/63..

ประกาศโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8 23/3/63..
ประกาศโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 23/3/63...
ประกาศโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 23/3/63..
.
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563....

ประกาศโครงการจ้างขุดลอกลำห้วยโปร่ง หมู่ที่ 9 18/3/63...
ประกาศโครงการจ้างขุดลอกลำห้วยตาหัวหงอก หมู่ที่ 5 18/3/63...
  หน้าถัดไป
...
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคมนายอร่าม เท่าธุรี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
          กฎ คณะ มติ ครม ที่เกี่ยวข้อง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าถัดไป...............
        จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
อบต.ทุ่งพระได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 62.............
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการทีมทุ่งพระสู่ไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี  2563.............
อบต.ทุ่งพระจัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกาย
ต้านภัยยาเสพย์ติด......63.
อบต.ทุ่งพระร่วมกิจกรรมบุญเดือนสี่ประเพณีไทยคอนสาร ปี 62....
แผนงานติดตามและประเมินฯ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.....
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม...
ขั้นตอนการับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระเบียบและกฎหมาย อปท