องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่งพระ
http://qrcode.thaiguild.com
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายรายงานผลการกำหนคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน 13/05/63...
รายงานผลการกำหนคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน 13/05/63...
รายงานผลการกำหนคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน 13/05/63...
ร่างขอบเขตของงานราคากลางทรายอะเบทและน้ำยาพ่น
ประกาศบอกเลิกสัญญาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 10
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17/4/63

ประกาศราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นยา 17/4/63

แบบ ผด 3 ไตรมาส 1...

แบบรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563...

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2563 31/3/63...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเริงรมย์-สถานีสูบน้ำ 9/4/63...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สี่แยกบ้านทุ่งพระ 9/4/63...
หน้าถัดไป ...
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคมนายอร่าม เท่าธุรี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
          กฎ คณะ มติ ครม ที่เกี่ยวข้อง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าถัดไป...............
        จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
อบต.ทุ่งพระได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 62.............
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการทีมทุ่งพระสู่ไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี  2563.............
อบต.ทุ่งพระจัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกาย
ต้านภัยยาเสพย์ติด......63.
อบต.ทุ่งพระร่วมกิจกรรมบุญเดือนสี่ประเพณีไทยคอนสาร ปี 62....
แผนงานติดตามและประเมินฯ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.....
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม...
ขั้นตอนการับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
การบริหารงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทจริต
รียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ ๑
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ  สมัยสามัญสามัญ สมัยที่ 2
ระเบียบและกฎหมาย อปท