ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
นโยบายการพัฒนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนวิชาการ
ผู้นำชุมชน

     นายอร่าม     เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2562..................
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561..............
แผนงานติดตามและประเมินผล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562..............