องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่งพระ
อบต.ทุ่งพระ จัดโครงการกิจกรรม ปล่อยปลา,ปลูกต้นไม้ฯเฉลิมพระเกียรติ พระราชินี...
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายโครงการประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล ม.5(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564) 12/1/64...
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลส์ติก ม.3 ปีงบประมาณ 2564เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8/1/64...
จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.63 ปี 2564
งบการเงินประจำปี งบประมาณ 2563.. 4/1/64
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 1 2564  4/1/63...
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ 21/12/63...

โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายใน หมูบ้าน หมูที่ 1-10 17/12/63...
ประกาศผู้ชนะหินคลุก ม.2 7/12/63...
ประกาศผู้ชนะหินคลุก ม.8 7/12/63...
ประกาศผู้ชนะหินคลุก ม.9 7/12/63...
ประกาศผู้ชนะหินคลุก ม.10 7/12/63...
ประกาศโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 2   2/12/63...
ประกาศโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 8   2/12/63...
ประกาศโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 9   2/12/63...
ประกาศโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 10   2/12/63...
หน้าถัดไป ...
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคมนายอร่าม เท่าธุรี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
          กฎ คณะ มติ ครม ที่เกี่ยวข้อง
หน้าถัดไป...............
        จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
......................................................................................................................
อบต.ทุ่งพระได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 62.............
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการทีมทุ่งพระสู่ไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี  2563.............
อบต.ทุ่งพระจัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกาย
ต้านภัยยาเสพย์ติด......63.
อบต.ทุ่งพระร่วมกิจกรรมบุญเดือนสี่ประเพณีไทยคอนสาร ปี 62....
แผนงานติดตามและประเมินฯ
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท 13/1/64...
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ 18/1/64...
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ปี 2564 16/12/63...
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ  สมัยสามัญ สมัยท ี่4   7/12/63..
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 10/11/63...
ประกาศเรียกประชุมสภา์ สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ 4 5/11/63,...
ผลคะแนน LPA 20/10/63..
ระกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 10/9/63...
จดหมายข่าว อบต.ทุ่งพระ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 20/8/63...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประชุมสภา สมัยที่ 3 3/8/63...
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ-รายงานสมัยที่-2 12/5/63...
ข่าวประชาสัมพันธ์...
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
หน้าถัดไป...

ระเบียบและกฎหมาย อปท