องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่งพระ
http://qrcode.thaiguild.com
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส....................
แบบ ผด 3 จำนวน 2 ไตรมาส.............
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 3..............
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 13/06/62.........

แบบ ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2........
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3.........
แบบ ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 4.........
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4......
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5.......
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก หมู่ที่ 10.......
แบบ ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ................

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ สมัยสามัญ วิสามัญ สมัยที่ 1...............
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล หมู่ที่ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2                               
                                                                                                           หน้าถัดไป.....


คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคมนายอร่าม เท่าธุรี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
          กฎ คณะ มติ ครม ที่เกี่ยวข้อง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าถัดไป...............
        จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
อบต.ทุ่งพระได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 62.............
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการทีมทุ่งพระสู่ไทยแลนด์ 4.0.............
อบต.ทุ่งพระจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดี.......
อบต.ทุ่งพระร่วมกิจกรรมบุญเดือนสี่ประเพณีไทยคอนสาร ปี 62....
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ระเบียบและกฎหมาย อปท