องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
http://qrcode.thaiguild.com
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า


คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
เรียกประชุมสภาสมัยที่ 1.....
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1.....
เรียกประชุมสภาสมัยที่ 2.....
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2..
เรียกประชุมสภาสมัยที่ 3.....
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3
เรียกประชุมสภาสมัยที่ 4.....
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4
กำหนดสมัยประชุมและประชุมสามัญ ประจำปี 2562 ..

เรียกประชุมสภาสมัยที่ 2.....เดือน ตุลาคม 2560
เรียกประชุมสภา สมัยที่ 3..เดือน ธันวาคม 2560

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 เดือน มกราคม 2561
เรียกประชุมสภาสมัยที่ 1.....เดือน มกราคม  2561
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1...เดือน กุมภาพันธ์  2561

เรียกประชุมสภาสมัยที่ 2.....เดือน เมษายน 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2..เดือน พฤษภาคม 2561
นายอร่าม เท่าธุรี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
        จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร