ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
นายอร่าม เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
             จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านมภัยร้ายของผู้หญิง
โครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม To be number one อบต.ทุ่งพระ
หน้าถัดไป...............
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ท่อยางตัวหนอนขนาด 12 นิ้ว งบประมาณ 95,000 บาท  2/9/64...
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๐ 30/8/64...
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อชุดโคมไฟถนนส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๐ 30/8/64...
แผนจัดซื้อไฟส่องสว่างพลังง่านแสงอาทิตย์ 19/8/64...

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรท่อยางหนอน 19/8/64...
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเหลือจ่าย ปี 2564...
หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3 9/7/64...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง64ไตรมาสที่3 เม.ย.-มิ.ย.64...
จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ไม่เกิน 5 พัน 2564 ไตรมาสที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.64..
แผนการจัดหาพัสดุแบบ ผด 3 ไตรมาส 2 ประจำปี 2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 5 พัน ไตรมาส 3 2/7/64...
ประกาศผู้ชนะและราคารกลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24/6/64...
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยทรายทอง 3/5/64...

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่่ที 4 บ้านท่าเริงรมย์ 3/5/64...
ขายทอดตลาดปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ จำนวน 2 รายการ 27/4/64...

โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายฝายห้วยแก้ว-บ้านดงป่าเปือย หมู่ที่ 2 26/4/64
หน้าถัดไป ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบมาณ 64 31/8/64...
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยืภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จดหมายข่าวภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...
รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 63-64...
มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเดี่ยวกับป้ายโฆษณา
กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม และกิจกรรมจิตอาสาประจำปี 2563...
ประกาศการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2564
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf
รายงานผลการดำเนินการด้านการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 19/4/64...
สรุปผลของผู้มาขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดปี 2564
สรุปผลของผู้มาขึ้นทะเบียนและต่อบัตรคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2564
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้มาขึ้นทะเบียนและต่อบัตรคนพิการ ปี 2564...
แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2564...
รายงานสรุปผลของผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2564...
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท 13/1/64...
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ 18/1/64...
รายงานสถิติผู้มารับบริการอินเตอร์เน็ตตำบลและขอข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานสถิติผู้มารับบริการอินเตอร์เน็ตตำบลและขอข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของ อบต.ทุ่งพระ 11/9/63...
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร 9/9/63...
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทีมทุ่งพระ พร้อมใจ มุ่งสู่เป้าหมาย ไทยแลนด์ 4.0
หน้าถัดไป...

มาตรการใช้ดุลพินิจ
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
พัฒนาข้าราชการรักษาวินัย
หลักเกณฑ์และการประเมิน

โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
ระเบียบและกฎหมาย อปท
  กฎ คณะ มติ ครม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
22 ก.พ.2564
วัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการร้องเรียนการทุจริต
รายงานการร้องเรียนทุจริต
รายงานการทุจริต 6 เดือน
 รายงานการทุจริต 12เดือน
 รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย "โรคพิษสุนัขบ้า"
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ อบต.ทุ่งพระ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนและโรงเรียน อบต.ทุ่งพระ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย "โรคพิษสุนัขบ้า
5 มี.ค.2564
11 ก.พ.2564
16 ธ.ค.2563
19 มี.ค.2564
กำหนดสมัยประชุมปี 64
5 เม.ย.2564
เรียกประชุมสภา สมัยที่ ๓ ปี ๖๔
10 ส.ค.2564
23 ส.ค.2564