ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
นายอร่าม เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
             จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านมภัยร้ายของผู้หญิง
โครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม To be number one อบต.ทุ่งพระ
หน้าถัดไป...............
ประกาศจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 4 16/9/64...
ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 16/9/64...
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มห้วยโปร่ง หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าเปือย 14/9/64...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแอสฟัลท์ติก ม 7 14/9/64...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แอสฟัลท์ติก,ม .2 14/9/64...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแอสฟัลท์ ม.4 14/9/64...
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ. 65-006 สายแยกท่าเริงรมย์13/9/64...
ประกาศผู้ชนะแอสฟัลท์ติก ม.5 เงินเหลือจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564 10/9/64...

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 10/9/64...
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานเลื่อยโซ่ยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า 10/9/64...
แผนปี 2565 แอสฟัลท์ ม.4 8/9/64...
ประกาศเชิญชวนถนนแอสฟัลท์โดยวิธีคัดเลือก 2/9/64...
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชย.ถ. 65-008 สายศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 5 3/9/64...
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชย.ถ. 65-007 สายแยกโรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ หมู่ที่ 4 3/9/64...
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชย.ถ. 65-011 สายโรงเรียนบ้านห้วยไห หมู่ที่ 7 3/9/64...
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชย.ถ. 65-014 สาย รพ.สต.ทุ่งพระ บ้านทุ่งพระหมู่ที่ 2 3/9/64...
หน้าถัดไป ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบมาณ 64 31/8/64...
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยืภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จดหมายข่าวภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...
รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 63-64...
มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเดี่ยวกับป้ายโฆษณา
กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม และกิจกรรมจิตอาสาประจำปี 2563...
ประกาศการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2564
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf
รายงานผลการดำเนินการด้านการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 19/4/64...
สรุปผลของผู้มาขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดปี 2564
สรุปผลของผู้มาขึ้นทะเบียนและต่อบัตรคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2564
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้มาขึ้นทะเบียนและต่อบัตรคนพิการ ปี 2564...
แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2564...
รายงานสรุปผลของผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2564...
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท 13/1/64...
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ 18/1/64...
รายงานสถิติผู้มารับบริการอินเตอร์เน็ตตำบลและขอข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานสถิติผู้มารับบริการอินเตอร์เน็ตตำบลและขอข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของ อบต.ทุ่งพระ 11/9/63...
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร 9/9/63...
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทีมทุ่งพระ พร้อมใจ มุ่งสู่เป้าหมาย ไทยแลนด์ 4.0
หน้าถัดไป...

มาตรการใช้ดุลพินิจ
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
พัฒนาข้าราชการรักษาวินัย
หลักเกณฑ์และการประเมิน

โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
ระเบียบและกฎหมาย อปท
  กฎ คณะ มติ ครม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
22 ก.พ.2564
วัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการร้องเรียนการทุจริต
รายงานการร้องเรียนทุจริต
รายงานการทุจริต 6 เดือน
 รายงานการทุจริต 12เดือน
 รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย "โรคพิษสุนัขบ้า"
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ อบต.ทุ่งพระ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนและโรงเรียน อบต.ทุ่งพระ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย "โรคพิษสุนัขบ้า
5 มี.ค.2564
11 ก.พ.2564
16 ธ.ค.2563
19 มี.ค.2564
กำหนดสมัยประชุมปี 64
5 เม.ย.2564
เรียกประชุมสภา สมัยที่ ๓ ปี ๖๔
10 ส.ค.2564
23 ส.ค.2564