ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนพัมฯา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
นโยบายการพัฒนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนวิชาการ
ผู้นำชุมชน

     นายอร่าม     เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
แผนงานติดตามและประเมินผล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า
ลำดับที่ เรื่อง
1 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ.PDF
2 พระราชบญัญัตสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท.
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกฯ
5 พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยตรวจสอบภายใน พ.ศ.2545
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขายทอดตลาด พ.ศ.2541
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ พ.ศ.2548
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2542
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนค่าตอบแทน พ.ศ.2548
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2549
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหาร พ.ศ.2547
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินศึกษาบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
15 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง