ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
นายอร่าม เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำนักงาน 17/3/64...
โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟถนนส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 16/11/64...
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 11/3/64...

โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 11/3/64...
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 11/3/64..
ประกาศชุดโคมไฟถนนส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 5/3/64...
สัญญาจ้างถนน คสล ม.5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564 24/2/64...
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ 2/2/64...
ประกาศผู้ชนะถนน คสล.ม.5 22/1/64...
หน้าถัดไป ...
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท 13/1/64...
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ 18/1/64...
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ปี 2564 16/12/63...
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ  สมัยสามัญ สมัยท ี่4   7/12/63..
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 10/11/63...
ประกาศเรียกประชุมสภา์ สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ 4 5/11/63,...
ผลคะแนน LPA 20/10/63..
ระกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 10/9/63...
จดหมายข่าว อบต.ทุ่งพระ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 20/8/63...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประชุมสภา สมัยที่ 3 3/8/63...
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ-รายงานสมัยที่-2 12/5/63...
ข่าวประชาสัมพันธ์...
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
หน้าถัดไป...

22 ก.พ.2564

โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
ระเบียบและกฎหมาย อปท
  กฎ คณะ มติ ครม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับที่ เรื่อง
1 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ.PDF
2 พระราชบญัญัตสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท.
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกฯ
5 พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยตรวจสอบภายใน พ.ศ.2545
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขายทอดตลาด พ.ศ.2541
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ พ.ศ.2548
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2542
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนค่าตอบแทน พ.ศ.2548
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2549
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหาร พ.ศ.2547
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินศึกษาบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
15 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง
16 มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่
17 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
18 มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
19 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
20 การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0
21 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562