ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ประกาศใช้แผน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
นโยบายการพัฒนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนวิชาการ
ผู้นำชุมชน

           นายอร่าม     เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและเกณฑ์ตัวชี้วัดความโปร่งใส ม.9 (8)
ม 9 (4) คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ