การแก้ไขคำสั่งหรือยกเลิกคำสั่ง.........
คู่มือสวัสดิการ.........
คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล.........
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ประกาศใช้แผน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
นโยบายการพัฒนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนวิชาการ
ผู้นำชุมชน
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี.........
           นายอร่าม     เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
           จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
        ปลัด อบต.ทุ่งพระ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ.........
คู่มือสำหรับประชาชน..................................
ประกาศเจตนารมย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ.........
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ.........
คู่มือการพิจารณาอนุญาต-ของทางราชการ.........