องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
http://qrcode.thaiguild.com
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า


ประกาศราคากลาง ขอบเขตของาน คสล.หมู่ที่ 7 ........ 26/03/2562.............
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.61)......

ราคากลาง ขอบเขตของงาน โครงการขยายเขต ระบบประปา หมู่ที่ 7  11/03/2562........

ราคากลาง ขอบเขตของงาน โครงการขุดลอกลำห้วยโปร่ง 11/03/2562..........

ราคากลางและขอบเขตปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1   29/01/62.........

ราคากลางและขอบเขตวางท่อ หมู่ที่ 2 29/01/62............
ราคากลางและขอบเขตหินคลุก หมู่ที่ 5 29/01/62............
ราคากลางและขอบเขตประปา หมู่ที่ 6 29/01/62...........
ราคากลางและขอบเขตประปา หมู่ที่ 9 29/01/62............
จดหมายข่าวเดือน ธันวาคม 2561..........

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2    24/12/2561...........

ราคากลาง ปร 4 ปร5 จ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 ....................................

แบบรูปรายการ ร่างขอบเขตของานจ้างก่อสร้างลานกีฬา 12/11/2561.........................

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาหมู่ที่ 2   13/11/2561...............................
.
ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 11/12/2561.........................
.  หน้าถัดไป
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคมนายอร่าม เท่าธุรี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าถัดไป...............
        จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
อบต.ทุ่งพระได้จัดโครงการเข้าวัดทำบุญในช่วงเข้าพรรษา........
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการประชาคมหมู่บ้าเพือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2564
อบต.ทุ่งพระจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการศึกษาดูงานประจำปี 60
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ระเบียบและกฎหมาย อปท