ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนพัมฯา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
นโยบายการพัฒนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนวิชาการ
ผู้นำชุมชน

     นายอร่าม     เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
แผนงานติดตามและประเมินผล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า
ลำดับที่ เรื่อง
1 นโยบายการบริหารงานบุคคล
2 รายงายผลการบริหารทรัพยกรบุคคลประจำปี 2562
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.1 มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
4.2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2562
4.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
4.4 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
4.5 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
4.6 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
4.7 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
4.8 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ